Monday 03 Aug Mon 03 Aug
Tuesday 04 Aug Tue 04 Aug
Wednesday 05 Aug Wed 05 Aug
Thursday 06 Aug Thu 06 Aug
Friday 07 Aug Fri 07 Aug
Saturday 08 Aug Sat 08 Aug
Sunday 09 Aug Sun 09 Aug
Zaktraining peak hours 07:15 - 08:15 Ghino Girbaran 
 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Ghino Girbaran 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Ghino Girbaran 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Ghino Girbaran 
Zaktraining peak hours 17:15 - 18:15 Jermaine Breidel 
Zaktraining peak hours 18:15 - 19:15 Jermaine Breidel 
Boxing peak hours 19:15 - 20:15 Keona Sam-Sin 
Boxing peak hours 20:15 - 21:15 Keona Sam-Sin 
Zaktraining peak hours 07:15 - 08:15 Tayron Agtereek Chavarro 
Zaktraining peak hours 08:15 - 09:15 Tayron Agtereek Chavarro 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Tayron Agtereek Chavarro 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Giovanni Doesburg 
 
Zaktraining peak hours 17:15 - 18:15 Tayron Agtereek Chavarro 
Zaktraining peak hours 18:15 - 19:15 Tayron Agtereek Chavarro 
Zaktraining peak hours 19:15 - 20:15 Giovanni Doesburg 
Zaktraining 20:15 - 21:15 Giovanni Doesburg 
Zaktraining peak hours 07:15 - 08:00 Tom Cohen 
Zaktraining peak hours 08:15 - 09:15 Tom Cohen 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Tom Cohen 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Victor Kuiks 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Victor Kuiks 
Zaktraining peak hours 17:15 - 18:15 Levi Rigters 
Zaktraining peak hours 18:15 - 19:15 Levi Rigters 
Zaktraining peak hours 19:15 - 20:15 Levi Rigters 
Zaktraining peak hours 20:15 - 21:15 Levi Rigters 
Boxing peak hours 07:15 - 08:15 Kris-Anne Mulder 
Boxing peak hours 08:15 - 09:15 Kris-Anne Mulder 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Kris-Anne Mulder 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Sidney Lawoasal 
 
Zaktraining peak hours 17:15 - 18:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak hours 18:15 - 19:15 Dennis Wijnhold 
Boxing peak hours 19:15 - 20:15 Levi Rigters 
Boxing 20:15 - 21:15 Levi Rigters 
Zaktraining peak hours 07:15 - 08:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak hours 08:15 - 09:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Sidney Lawoasal 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak hours 17:15 - 18:15 Tayron Agtereek Chavarro 
Zaktraining peak hours 18:15 - 19:15 Tayron Agtereek Chavarro 
 
 
 
 
 
Zaktraining peak hours 10:15 - 11:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak hours 11:15 - 12:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak hours 12:15 - 13:15 Sidney Lawoasal 
 
 
 
 
 
 
Zaktraining peak hours 09:15 - 10:15 Keona Sam-Sin 
Boxing peak hours 10:15 - 11:15 Keona Sam-Sin 
Boxing peak hours 11:15 - 12:15 Keona Sam-Sin