Monday 10 Aug Mon 10 Aug
Tuesday 11 Aug Tue 11 Aug
Wednesday 12 Aug Wed 12 Aug
Thursday 13 Aug Thu 13 Aug
Friday 14 Aug Fri 14 Aug
Saturday 15 Aug Sat 15 Aug
Sunday 16 Aug Sun 16 Aug
Zaktraining peak hours 07:15 - 08:15 Ghino Girbaran 
 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Ghino Girbaran 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Ghino Girbaran 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Ghino Girbaran 
Zaktraining peak hours 17:15 - 18:15 Victor Kuiks 
Zaktraining peak hours 18:15 - 19:15 Victor Kuiks 
Boxing peak hours 19:15 - 20:15 Dennis Wijnhold 
Boxing peak hours 20:15 - 21:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak hours 07:15 - 08:15 Tayron Agtereek Chavarro 
Zaktraining peak hours 08:15 - 09:15 Tayron Agtereek Chavarro 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Tayron Agtereek Chavarro 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Kris-Anne Mulder 
 
Zaktraining peak hours 17:15 - 18:15 Tayron Agtereek Chavarro 
Zaktraining peak hours 18:15 - 19:15 Tayron Agtereek Chavarro 
Zaktraining peak hours 19:15 - 20:15 Giovanni Doesburg 
Zaktraining 20:15 - 21:15 Giovanni Doesburg 
Zaktraining peak hours 07:15 - 08:00 Kris-Anne Mulder 
Zaktraining peak hours 08:15 - 09:15 Kris-Anne Mulder 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Kris-Anne Mulder 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Victor Kuiks 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Victor Kuiks 
Zaktraining peak hours 17:15 - 18:15 Levi Rigters 
Zaktraining peak hours 18:15 - 19:15 Levi Rigters 
Zaktraining peak hours 19:15 - 20:15 Levi Rigters 
Zaktraining peak hours 20:15 - 21:15 Levi Rigters 
Boxing peak hours 07:15 - 08:15 Ives van der Lee 
Boxing peak hours 08:15 - 09:15 Ives van der Lee 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Ives van der Lee 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Sidney Lawoasal 
 
Zaktraining peak hours 17:15 - 18:15 Dennis Wijnhold 
Zaktraining peak hours 18:15 - 19:15 Dennis Wijnhold 
Boxing peak hours 19:15 - 20:15 Ives van der Lee 
Boxing 20:15 - 21:15 Ives van der Lee 
Zaktraining peak hours 07:15 - 08:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining peak hours 08:15 - 09:15 Sidney Lawoasal 
Zaktraining 09:15 - 10:15 Sidney Lawoasal 
 
Zaktraining 11:15 - 12:15 Giovanni Doesburg 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Giovanni Doesburg 
Zaktraining peak hours 17:15 - 18:15 Victor Kuiks 
Zaktraining peak hours 18:15 - 19:15 Victor Kuiks 
 
 
 
 
 
Zaktraining peak hours 10:15 - 11:15 Robert de Leth 
Zaktraining peak hours 11:15 - 12:15 Robert de Leth 
Zaktraining 12:15 - 13:15 Robert de Leth 
 
 
 
 
 
 
Zaktraining peak hours 09:15 - 10:15 Keona Sam-Sin 
Boxing peak hours 10:15 - 11:15 Keona Sam-Sin 
Boxing peak hours 11:15 - 12:15 Keona Sam-Sin